ค่านิยมองค์การ

"องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง โปร่งใส เป็นธรรม"