รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นายจิระชัย ทีคำ
นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายชูฌาณ พีรชัยเดโช