กลยุทธ์การดำเนินงาน


กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผุ้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
กลยุทธ์ที่ 2 ขายายโอกาศเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาศในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ