รายชื่อโรงเรียน
 

1. โรงเรียนวัดบางพระ

2. โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี

3. โรงเรียนบางภาษี

4. โรงเรียนวัดบัวหวั่น

5. โรงเรียนวัดนิลเพชร

6. โรงเรียนวัดศิลามูล

7. โรงเรียนวัดบางหลวง

8. โรงเรียนบ้านบางประแดง

9. โรงเรียนวัดเชิงเลน

10. โรงเรียนบ้าานคลองโยง

11. โรงเรียนวัดหอมเกร็ด