ปี 2557

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครูผู้สอน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านคลองบางกระจัน
นครชัยศรี
20
19
39
8
4
2
บ้านห้วยพลู
นครชัยศรี
30
44
74
8
4
3
วัดเสถียรรัตนาราม
นครชัยศรี
25
28
53
8
4
4
วัดไทยาวาส
นครชัยศรี
73
41
114
8
6
5
วัดสัมปทวน
นครชัยศรี
48
55
103
8
6
6
วัดสำโรง
นครชัยศรี
52
35
87
8
5
7
บ้านห้วยกรด
นครชัยศรี
60
51
111
8
6
8
วัดทุ่งน้อย
นครชัยศรี
54
47
101
8
5
9
บ้านคลองพระมอพิสัย
บางเลน
15
17
32
8
3
10
บ้านนราภิรมย์
บางเลน
40
47
87
8
4
11
บ้านรางกระทุ่ม
บางเลน
13
10
23
8
2
12
บ้านรางปลาหมอ
บางเลน
17
7
24
7
1
13
บ้านลาดหลวง
บางเลน
0
0
0
0
2
14
บ้านหนองปรง
บางเลน
23
19
42
8
3
15
บ้านหนองปรงกาญจนา
บางเลน
13
22
35
8
3
16
บ้านหนองมะม่วง
บางเลน

17
26
8
2
17
บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
24
11
35
8
6
18
บ้านไผ่ล้อม
บางเลน
16
21
37
8
4
19
บ้านไผ่หลวง
บางเลน
29
24
53
8
3
20
วัดบอนใหญ่
บางเลน
8
18
26
8
1
21
วัดบัวปากท่า
บางเลน
45
52
97
8
4
22
วัดบางน้อยใน
บางเลน
42
55
97
8
3
23
วัดบางภาษี
บางเลน
43
41
84
8
6
24
วัดพระมอพิสัย
บางเลน
58
43
101
8
5
25
วัดราษฎร์สามัคคี
บางเลน
37
35
72
8
5
26
วัดลัฎฐิวนาราม
บางเลน
13
19
32
8
2
27
วัดลาดสะแก
บางเลน
50
34
84
7
3
28
วัดสว่างอารมณ์
บางเลน
46
36
82
8
5
29
วัดไผ่จรเข้
บางเลน
35
25
60
8
3
30
วัดเกษตราราม
บางเลน
50
56
106
8
5
31
วัดไผ่สามตำลึง
บางเลน
23
20
43
8
4
32
วัดรางกำหยาด
บางเลน
66
47
113
8
9
33
วัดบางไผ่นารถ
บางเลน
62
58
120
8
7
34
บ้านคลองนกกระทุง
บางเลน
15
13
28
7
4
35
บ้านคลองจินดา
สามพราน
45
36
81
8
7
36
บ้านฉาง
สามพราน
30
12
42
8
2
37
บ้านดอนทอง
สามพราน
30 
25
55
8
3
38
บ้านตากแดด
สามพราน
39
25
64
8
3
39
บ้านบางม่วง
สามพราน
40
23
63
8
5
40
บ้านพาดหมอน
สามพราน
30
31
61
8
3
41
บ้านหัวอ่าว
สามพราน
31 
28
59
8
5
42
วัดบางช้างเหนือ
สามพราน
29
34
63
8
4
43
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
สามพราน
18 
21
39
8
2
44
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
สามพราน
53
56
109
8
8

45

บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
50
47
97
11
10

46

บ้านคลองมหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
42 
44
86
8
5
รวมทั้งสิ้น 
1,591
1,449
3,040
360
218