ปี2556

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครูผู้สอน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านคลองบางกระจัน
นครชัยศรี
23
21
44
8
5
2
บ้านห้วยพลู
นครชัยศรี
36 
46
82
8
6
3
วัดเสถียรรัตนาราม
นครชัยศรี
34 
27
61
8
5
4
วัดไทยาวาส
นครชัยศรี
68 
43
111
8
8
5
วัดสัมปทวน
นครชัยศรี
45 
55
100
8
6
6
วัดสำโรง
นครชัยศรี
51 
35
86
8
8
7
บ้านห้วยกรด
นครชัยศรี
51 
52
103
8
6
8
วัดทุ่งน้อย
นครชัยศรี
55 
47
102
8
9
9
บ้านคลองพระมอพิสัย
บางเลน
17 
19
36
8
4
10
บ้านนราภิรมย์
บางเลน
36 
39
75
8
5
11
บ้านรางกระทุ่ม
บางเลน
22 
16
38
8
3
12
บ้านรางปลาหมอ
บางเลน
14 
7
21
8
3
13
บ้านลาดหลวง
บางเลน
5
4
9
5
1
14
บ้านหนองปรง
บางเลน
18 
20
38
8
5
15
บ้านหนองปรงกาญจนา
บางเลน
19 
23
42
8
2
16
บ้านหนองมะม่วง
บางเลน

17
26
8
4
17
บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
31 
22
53
8
7
18
บ้านไผ่ล้อม
บางเลน
21 
30
51
8
4
19
บ้านไผ่หลวง
บางเลน
25 
19
44
8
3
20
วัดบอนใหญ่
บางเลน
17 
20
37
8
2
21
วัดบัวปากท่า
บางเลน
44 
55
99
8
6
22
วัดบางน้อยใน
บางเลน
43 
52
95
8
6
23
วัดบางภาษี
บางเลน
38 
38
76
8
7
24
วัดพระมอพิสัย
บางเลน
63 
36
99
8
6
25
วัดราษฎร์สามัคคี
บางเลน
47 
31
78
8
6
26
วัดลัฎฐิวนาราม
บางเลน
25
23
48
8
4
27
วัดลาดสะแก
บางเลน
49 
38
87
8
3
28
วัดสว่างอารมณ์
บางเลน
45 
31
76
8
6
29
วัดไผ่จรเข้
บางเลน
32 
26
58
8
4
30
วัดเกษตราราม
บางเลน
54 
56
110
8
6
31
วัดไผ่สามตำลึง
บางเลน
22 
20
42
8
4
32
ไทยรัฐวิทยา 4
บางเลน
60 
60
120
11
12
33
วัดบางไผ่นารถ
บางเลน
66 
52
118
8
8
34
บ้านคลองนกกระทุง
บางเลน
15
12
27
8
4
35
บ้านคลองจินดา
สามพราน
38 
40
78
8
8
36
บ้านฉาง
สามพราน
33 
12
45
8
4
37
บ้านดอนทอง
สามพราน
30 
24
54
8
6
38
บ้านตากแดด
สามพราน
46 
29
75
8
4
39
บ้านบางม่วง
สามพราน
34 
24
58
8
6
40
บ้านพาดหมอน
สามพราน
28
26
54
8
3
41
บ้านหัวอ่าว
สามพราน
31 
38
69
8
6
42
วัดบางช้างเหนือ
สามพราน
35 
31
66
8
5
43
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
สามพราน
18 
19
37
8
2
44
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
สามพราน
49 
61
110
8
10

45

บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
62
53
115
11
11

46

บ้านคลองมหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
42 
44
86
8
7
รวมทั้งสิ้น 
1,646
1,493
3,139
371
250