ปี2555

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครูผู้สอน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านคลองบางกระจัน
นครชัยศรี
 21
16
37
8
2
บ้านห้วยพลู
นครชัยศรี
 35
40 
75 
3
วัดเสถียรรัตนาราม
นครชัยศรี
 36
28 
 64
 7
4
วัดไทยาวาส
นครชัยศรี
 60
48 
108 
6
5
วัดสัมปทวน
นครชัยศรี
 50
62 
112 
6
วัดสำโรง
นครชัยศรี
 56
33 
89 
7
วัดพุทธธรรมรังษี
นครชัยศรี
 64
54 
118 
8
บ้านห้วยกรด
นครชัยศรี
 52
51 
103 
7
9
บ้านคลองนกกระทุง
บางเลน
 11
19 
 4
10
บ้านคลองพระมอพิสัย
บางเลน
 20
24 
44 
11
บ้านนราภิรมย์
บางเลน
 33
41 
74 
12
บ้านรางกระทุ่ม
บางเลน
 34
23 
57 
 5
13
บ้านรางปลาหมอ
บางเลน
 15
13 
28 
 2
14
บ้านลาดหลวง
บางเลน
 8
13 
15
บ้านหนองปรง
บางเลน
 34
29 
63 
 6
16
บ้านหนองปรงกาญจนา
บางเลน
 26
19 
45 
17
บ้านหนองมะม่วง
บางเลน
 14
20 
34 
 4
18
บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
 41
24 
65 
 7
19
บ้านไผ่ล้อม
บางเลน
 22
30 
52 
 4
20
บ้านไผ่หลวง
บางเลน
 30
23 
53 
 5
21
วัดบอนใหญ่
บางเลน
 22
23 
45 
 2
22
วัดบัวปากท่า
บางเลน
 47
54 
101 
 6
23
วัดบางน้อยใน
บางเลน
 53
57 
110 
 6
24
วัดบางภาษี
บางเลน
 38
43 
 81
25
วัดพระมอพิสัย
บางเลน
 62
37
99 
 8
26
วัดราษฎร์สามัคคี
บางเลน
 48
37 
 85
 8
27
วัดลัฎฐิวนาราม
บางเลน
 34
30 
64 
 4
28
วัดลาดสะแก
บางเลน
 48
35 
83 
29
วัดสว่างอารมณ์
บางเลน
 41
37 
78 
 6
30
วัดไผ่จรเข้
บางเลน
 30
28 
58 
 4
31
วัดไผ่สามตำลึง
บางเลน
 23
19 
42 
 8
 6
32
วัดบางไผ่นารถ
บางเลน
 59
54 
113 
 9
33
บ้านคลองจินดา
สามพราน
 43
42 
85
8
34
บ้านฉาง
สามพราน
 33
12 
 45
35
บ้านดอนทอง
สามพราน
 34
30 
64 
 6
36
บ้านตากแดด
สามพราน
 36
30
66 
4
37
บ้านบางม่วง
สามพราน
 29
20 
49 
 6
38
บ้านพาดหมอน
สามพราน
 25
25 
50 
 4
39
บ้านหัวอ่าว
สามพราน
 32
41 
73 
5
40
วัดบางช้างเหนือ
สามพราน
 32
30 
62 
 6
41
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
สามพราน
 20
18 
38
 5
42
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
สามพราน
 48
65 
113 
 11

43

บ้านคลองมหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
 47
55 
102
รวมทั้งสิ้น 
 1,546
 1,413
2,959 
 340
236