ปี2554

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครูผู้สอน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านคลองบางกระจัน
นครชัยศรี
 22
22 
44
8
2
บ้านห้วยพลู
นครชัยศรี
 40
47 
87 
3
บ้านลานแหลม
นครชัยศรี
 55
56 
111 
4
วัดเสถียรรัตนาราม
นครชัยศรี
 42
22 
 64
4
5
วัดไทยาวาส
นครชัยศรี
 59
46 
105 
6
วัดสัมปทวน
นครชัยศรี
 51
62 
113 
7
วัดสำโรง
นครชัยศรี
 60
32 
92 
8
บ้านห้วยกรด
นครชัยศรี
 47
59 
106 
9
บ้านคลองนกกระทุง
บางเลน
 14
11 
25 
4
10
บ้านคลองพระมอพิสัย
บางเลน
 11
18 
29 
11
บ้านนราภิรมย์
บางเลน
 33
33 
66 
12
บ้านรางกระทุ่ม
บางเลน
 36
28 
64 
5
13
บ้านรางปลาหมอ
บางเลน
 20
14 
34 
3
14
บ้านลาดหลวง
บางเลน
 10
18 
15
บ้านหนองปรง
บางเลน
 45
40 
85 
5
16
บ้านหนองปรงกาญจนา
บางเลน
 28
22 
50 
17
บ้านหนองมะม่วง
บางเลน
 13
25 
38 
4
18
บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
 44
30 
74 
6
19
บ้านไผ่ล้อม
บางเลน
 27
35 
62 
4
20
บ้านไผ่หลวง
บางเลน
 29
19 
48 
4
21
วัดบอนใหญ่
บางเลน
 24
26 
50 
2
22
วัดบัวปากท่า
บางเลน
 53
49 
102 
5
23
วัดบางน้อยใน
บางเลน
 56
59 
115 
6
24
วัดบางภาษี
บางเลน
 39
46 
 85
25
วัดพระมอพิสัย
บางเลน
 63
38 
101 
 8
26
วัดราษฎร์สามัคคี
บางเลน
 44
31 
 75
 8
27
วัดลัฎฐิวนาราม
บางเลน
 31
36 
67 
4
28
วัดลาดสะแก
บางเลน
 43
41 
84 
29
วัดสว่างอารมณ์
บางเลน
 42
45 
87 
5
30
วัดไผ่จรเข้
บางเลน
 35
26 
61 
4
31
วัดไผ่สามตำลึง
บางเลน
 21
22 
43 
 8
4
32
วัดบางไผ่นารถ
บางเลน
 68
50 
118 
9
33
บ้านคลองจินดา
สามพราน
 38
42 
80 
34
บ้านฉาง
สามพราน
 33
13 
 46
35
บ้านดอนทอง
สามพราน
 43
35 
78 
6
36
บ้านตากแดด
สามพราน
 21
19 
40 
37
บ้านบางม่วง
สามพราน
 36
31 
67 
5
38
บ้านพาดหมอน
สามพราน
 28
24 
52 
3
39
บ้านหัวอ่าว
สามพราน
 38
40 
78 
6
40
วัดบางช้างเหนือ
สามพราน
 29
32 
61 
4
41
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
สามพราน
 25
23 
48
4
42
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
สามพราน
 54
66 
120 
10

43

บ้านคลองมหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
 49
56 
105
รวมทั้งสิ้น 
 1,599
 1,479
3,078 
 343
215