ปี2553

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครูผู้สอน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านคลองบางกระจัน
นครชัยศรี
27
28
55
8
6
2
บ้านห้วยพลู
นครชัยศรี
37
44
81
8
6
3
วัดพุทธธรรมรังษี
นครชัยศรี
53
48
101
8
6
4
วัดเสถียรรัตนาราม
นครชัยศรี
47
26
73
8
7
5
วัดไทยาวาส
นครชัยศรี
52
41
93
8
6
6
วัดสัมปทวน
นครชัยศรี
58
62
120
8
9
7
วัดสำโรง
นครชัยศรี
61
43
104
8
8
8
บ้านห้วยกรด
นครชัยศรี
46
54
100
8
7
9
บ้านคลองนกกระทุง
บางเลน
17
14
31
8
4
10
บ้านคลองพระมอพิสัย
บางเลน
17
20
37
8
2
11
บ้านนราภิรมย์
บางเลน
32
37
69
8
5
12
บ้านรางกระทุ่ม
บางเลน
42
34
76
8
5
13
บ้านรางปลาหมอ
บางเลน
23
15
38
8
2
14
บ้านลาดหลวง
บางเลน
10
11
21
6
2
15
บ้านหนองปรง
บางเลน
47
42
89
8
6
16
บ้านหนองปรงกาญจนา
บางเลน
33
26
59
8
7
17
บ้านหนองมะม่วง
บางเลน
18
24
42
8
4
18
บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
48
35
83
8
8
19
บ้านไผ่ล้อม
บางเลน
27
35
62
8
4
20
บ้านไผ่หลวง
บางเลน
29
17
46
8
5
21
วัดบอนใหญ่
บางเลน
10
11
21
7
2
22
วัดบัวปากท่า
บางเลน
50
50
100
8
6
23
วัดบางน้อยใน
บางเลน
52
56
108
8
7
24
วัดบางภาษี
บางเลน
44
48
92
8
8
25
วัดพระมอพิสัย
บางเลน
63
35
98
8
6
26
วัดราษฎร์สามัคคี
บางเลน
47
30
77
8
6
27
วัดลัฎฐิวนาราม
บางเลน
37
36
73
8
6
28
วัดลาดสะแก
บางเลน
41
27
68
8
4
29
วัดสว่างอารมณ์
บางเลน
40
48
88
8
6
30
วัดไผ่จรเข้
บางเลน
35
27
62
8
4
31
วัดไผ่สามตำลึง
บางเลน
22
18
40
8
6
32
บ้านคลองจินดา
สามพราน
36
44
80
8
8
33
บ้านฉาง
สามพราน
33
11
44
8
4
34
บ้านดอนทอง
สามพราน
52
49
101
8
6
35
บ้านตากแดด
สามพราน
22
24
46
8
3
36
บ้านบางม่วง
สามพราน
34
24
58
8
6
37
บ้านพาดหมอน
สามพราน
19
21
40
8
4
38
บ้านหัวอ่าว
สามพราน
41
42
83
8
7
39
วัดบางช้างเหนือ
สามพราน
25
38
63
8
4
40
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
สามพราน
29
28
57
8
5
41
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
สามพราน
49
70
119
8
11

42

บ้านคลองมหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
47
53
100
8
7
รวมทั้งสิ้น 
1,552
1,446
2,998
333
235