ปี2552

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครูผู้สอน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านคลองบางกระจัน
นครชัยศรี
31
25
56
8
6
2
บ้านห้วยพลู
นครชัยศรี
41
46
87
8
6
3
วัดพุทธธรรมรังษี
นครชัยศรี
53
43
96
8
6
4
วัดเสถียรรัตนาราม
นครชัยศรี
47
25
72
8
7
5
วัดไทยาวาส
นครชัยศรี
43
50
93
8
6
6
บ้านห้วยกรด
นครชัยศรี
47
63
110
8
7
7
บ้านคลองนกกระทุง
บางเลน
15
16
31
8
5
8
บ้านคลองพระมอพิสัย
บางเลน
25
20
45
8
3
9
บ้านนราภิรมย์
บางเลน
31
42
73
8
5
10
บ้านรางกระทุ่ม
บางเลน
51
33
84
8
6
11
บ้านรางปลาหมอ
บางเลน
25
15
40
8
3
12
บ้านลาดหลวง
บางเลน
17
14
31
7
3
13
บ้านหนองปรง
บางเลน
46
43
89
8
5
14
บ้านหนองปรงกาญจนา
บางเลน
32
26
58
8
7
15
บั้านหนองมะม่วง
บางเลน
21
30
51
7
5
16
บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
46
40
86
8
8
17
บ้านไผ่ล้อม
บางเลน
30
36
66
8
4
18
บ้านไผ่หลวง
บางเลน
30
24
54
8
5
19
วัดบอนใหญ่
บางเลน
16
19
35
8
2
20
วัดบัวปากท่า
บางเลน
48
56
104
8
7
21
วัดบางน้อยใน
บางเลน
39
52
91
8
7
22
วัดบางภาษี
บางเลน
52
50
102
8
8
23
วัดพระมอพิสัย
บางเลน
54
30
84
8
6
24
วัดราษฎร์สามัคคี
บางเลน
53
37
90
8
6
25
วัดลัฎฐิวนาราม
บางเลน
36
38
74
8
8
26
วัดลาดสะแก
บางเลน
42
21
63
7
2
27
วัดสว่างอารมณ์
บางเลน
45
49
94
8
6
28
วัดไผ่จรเข้
บางเลน
40
24
64
8
5
29
วัดไผ่สามตำลึง
บางเลน
25
20
45
8
6
30
บ้านคลองจินดา
สามพราน
31
53
84
8
8
31
บ้านฉาง
สามพราน
39
13
52
8
5
32
บ้านดอนทอง
สามพราน
51
50
101
8
7
33
บ้านตากแดด
สามพราน
30
25
55
8
4
34
บ้านบางม่วง
สามพราน
44
32
76
8
5
35
บ้านพาดหมอน
สามพราน
22
19
41
7
2
36
บ้านหัวอ่าว
สามพราน
39
39
78
8
8
37
วัดบางช้างเหนือ
สามพราน
27
36
63
8
5

38

วัดเดชานุสรณ์
สามพราน
62
50
112
8
8
39
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
สามพราน
39
31
70
8
5

40

บ้านคลองมหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
49
51
100
8
7
รวมทั้งสิ้น 
1,514
1,386
2,900
316
224