ปี2551

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครูผู้สอน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านคลองบางกระจัน
นครชัยศรี
39
36
75
8
5
2
บ้านห้วยพลู
นครชัยศรี
48
42
94
8
5
3
วัดท้องไทร
นครชัยศรี
67
52
119
8
8
4
วัดพุทธธรรมรังษี
นครชัยศรี
50
43
93
8
5
5
วัดเสถียรรัตนาราม
นครชัยศรี
53
33
86
8
6
6
วัดไทยาวาส
นครชัยศรี
44
49
93
8
5
7
บ้านห้วยกรด
นครชัยศรี
56
64
120
8
6
8
บ้านคลองนกกระทุง
บางเลน
18
21
39
8
4
9
บ้านคลองพระมอพิสัย
บางเลน
30
26
56
8
4
10
บ้านนราภิรมย์
บางเลน
33
37
70
8
4
11
บ้านรางกระทุ่ม
บางเลน
52
40
92
8
3
12
บ้านรางปลาหมอ
บางเลน
29
18
47
8
2
13
บ้านลาดหลวง
บางเลน
25
15
40
8
2
14
บ้านหนองปรง
บางเลน
45
45
90
8
5
15
บ้านหนองปรงกาญจนา
บางเลน
29
34
63
8
7
16
บั้านหนองมะม่วง
บางเลน
26
36
62
8
4
17
บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
50
51
101
8
7
18
บ้านไผ่ล้อม
บางเลน
21
28
49
8
3
19
บ้านไผ่หลวง
บางเลน
37
29
66
8
4
20
วัดบอนใหญ่
บางเลน
17
19
36
8
2
21
วัดบัวปากท่า
บางเลน
45
58
103
8
6
22
วัดบางน้อยใน
บางเลน
44
55
56
8
7
23
วัดบางภาษี
บางเลน
56
52
108
8
7
24
วัดพระมอพิสัย
บางเลน
46
36
85
8
4
25
วัดราษฎร์สามัคคี
บางเลน
51
40
91
8
3
26
วัดลัฎฐิวนาราม
บางเลน
39
44
83
8
3
27
วัดลาดสะแก
บางเลน
32
15
47
8
2
28
วัดสว่างอารมณ์
บางเลน
51
58
109
8
5
29
วัดไผ่จรเข้
บางเลน
43
34
77
8
4
30
วัดไผ่สามตำลึง
บางเลน
25
16
41
8
5
31
บ้านคลองจินดา
สามพราน
32
53
85
8
7
32
บ้านฉาง
สามพราน
52
24
76
8
5
33
บ้านดอนทอง
สามพราน
52
50
102
8
5
34
บ้านตากแดด
สามพราน
30
22
52
8
3
35
บ้านบางม่วง
สามพราน
45
39
84
8
5
36
บ้านพาดหมอน
สามพราน
25
21
46
8
2
37
บ้านหัวอ่าว
สามพราน
40
50
90
8
7
38
วัดบางช้างเหนือ
สามพราน
26
35
61
8
4
39
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
สามพราน
43
33
76
8
4
40
บ้านท่าตลาด
สามพราน
62
48
110
8
6

41

บ้านคลองมหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
57
50
107
8
6
รวมทั้งสิ้น 
1,657
1,524
3,181
328
191