ปี2550

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครูผู้สอน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านห้วยพลู
นครชัยศรี
48
42
90
8
7
2
บ้านคลองบางกระจัน
นครชัยศรี
42
35
77
8
7
3
วัดสำโรง
นครชัยศรี
59
61
120
8
8
4
วัดพุทธธรรมรังษี
นครชัยศรี
54
42
96
8
8
5
วัดเสถียรรัตนาราม
นครชัยศรี
56
38
94
8
7
6
วัดไทยาวาส
นครชัยศรี
57
54
111
8
6
7
บ้านห้วยกรด
นครชัยศรี
49
69
118
8
7
8
บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
55
53
108
8
8
9
วัดบางน้อยใน
บางเลน
51
49
100
8
9
10
วัดราษฎร์สามัคคี
บางเลน
65
55
120
8
10
11
วัดลัฎฐิวนาราม
บางเลน
44
43
87
8
6
12
บ้านลาดหลวง
บางเลน
17
15
32
8
2
13
บ้านไผ่หลวง
บางเลน
35
30
65
8
5
14
บ้านหนองมะม่วง
บางเลน
38
36
74
8
6
15
วัดบางภาษี
บางเลน
53
58
111
8
8
16
บ้านนราภิรมย์
บางเลน
29
34
63
8
6
17
วัดสว่างอารมณ์
บางเลน
46
62
108
8
6
18
บ้านคลองนกกระทุง
บางเลน
19
24
43
8
5
19
วัดพระมอพิสัย
บางเลน
47
42
89
8
6
20
บ้านหนองปรง
บางเลน
43
41
84
8
7
21
บ้านรางกระทุ่ม
บางเลน
53
43
96
8
7
22
บ้านรางปลาหมอ
บางเลน
23
12
35
8
3
23
บ้านคลองพระมอพิสัย
บางเลน
31
30
61
8
5
24
วัดไผ่จรเข้
บางเลน
44
26
70
8
6
25
วัดบอนใหญ่
บางเลน
17
22
39
8
4
26
บ้านหนองปรงกาญจนา
บางเลน
48
42
90
8
8
27
วัดบัวปากท่า
บางเลน
45
62
107
8
8
28
วัดไผ่สามตำลึง
บางเลน
43
27
70
8
6
29
บ้านไผ่ล้อม
บางเลน
17
30
47
8
4
30
วัดลาดสะแก
บางเลน
30
9
39
8
3
31
บ้านคลองจินดา
สามพราน
33
57
90
8
8
32
บ้านพาดหมอน
สามพราน
29
24
53
8
3
33
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
สามพราน
49
31
80
8
5
34
บ้านตากแดด
สามพราน
30
25
55
8
5
35
บ้านฉาง
สามพราน
51
33
84
8
7
36
บ้านหัวอ่าว
สามพราน
42
54
96
8
8
37
บ้านบางม่วง
สามพราน
43
40
83
8
6
38
วัดบางช้างเหนือ
สามพราน
32
41
73
8
5
39
บ้านดอนทอง
สามพราน
55
46
101
8
7
40
วัดเดชานุสรณ์
สามพราน
68
49
117
8
7
41
บ้านท่าตลาด
สามพราน
54
43
97
8
7
42
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
55
51
106
8
8
รวมทั้งสิ้น
 
1,799
1,680
3,479
336
264