ปี2549

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครูผู้สอน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านคลองบางกระจัน
นครชัยศรี
42
36
78
8
7
2
บ้านห้วยพลู
นครชัยศรี
50
45
95
8
7
3
วัดท้องไทร
นครชัยศรี
61
55
116
8
8
4
วัดพุทธธรรมรังษี
นครชัยศรี
47
40
87
8
6
5
วัดเสถียรรัตนาราม
นครชัยศรี
58
44
102
8
7
6
วัดไทยาวาส
นครชัยศรี
55
53
108
8
7
7
บ้านห้วยกรด
นครชัยศรี
54
56
110
8
7
8
บ้านคลองนกกระทุง
บางเลน
18
22
40
8
4
9
บ้านคลองพระมอพิสัย
บางเลน
36
30
66
8
5
10
บ้านนราภิรมย์
บางเลน
36
36
72
8
6
11
บ้านรางกระทุ่ม
บางเลน
64
45
109
8
6
12
บ้านรางปลาหมอ
บางเลน
20
21
41
8
3
13
บ้านลาดหลวง
บางเลน
19
18
37
8
2
14
บ้านหนองปรง
บางเลน
39
41
80
8
7
15
บ้านหนองปรงกาญจนา
บางเลน
58
51
109
8
8
16
บั้านหนองมะม่วง
บางเลน
48
38
86
8
6
17
บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
57
55
112
8
8
18
บ้านไผ่ล้อม
บางเลน
21
30
51
8
4
19
บ้านไผ่หลวง
บางเลน
33
31
64
8
5
20
วัดบอนใหญ่
บางเลน
23
22
45
8
4
21
วัดบัวปากท่า
บางเลน
52
64
116
8
7
22
วัดบางน้อยใน
บางเลน
54
51
105
8
9
23
วัดบางภาษี
บางเลน
52
56
108
8
8
24
วัดพระมอพิสัย
บางเลน
52
46
98
8
5
25
วัดลัฎฐิวนาราม
บางเลน
46
43
89
8
6
26
วัดลาดสะแก
บางเลน
22
12
34
8
3
27
วัดสว่างอารมณ์
บางเลน
54
61
115
8
6
28
วัดไผ่จรเข้
บางเลน
51
32
83
8
6
29
วัดไผ่สามตำลึง
บางเลน
39
33
72
8
7
30
บ้านคลองจินดา
สามพราน
44
61
105
8
8
31
บ้านฉาง
สามพราน
50
40
90
8
8
32
บ้านดอนทอง
สามพราน
59
45
104
8
6
33
บ้านตากแดด
สามพราน
31
29
60
8
5
34
บ้านบางม่วง
สามพราน
46
34
80
8
6
35
บ้านพาดหมอน
สามพราน
27
18
45
8
3
36
บ้านหัวอ่าว
สามพราน
45
55
100
8
9
37
วัดบางช้างเหนือ
สามพราน
38
39
77
8
6
38
บ้านท่าตลาด
สามพราน
61
42
103
8
7
39
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
สามพราน
50
33
83
8
5

40

บ้านคลองมหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
63
56
119
8
9
รวมทั้งสิ้น 
1,775
1,619
3,394
320
246