นโยบายและแผน

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563

download
  • ด้านงบประมาณ

นโยบายและแผน

2.. รายการครุภัณฑ์

download
  • ด้านงบประมาณ

นโยบายและแผน

3. แบบฟอร์มขอตั้งครุภัณฑ์ รร.

download
  • ด้านงบประมาณ

นโยบายและแผน

4. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-11

download
  • ด้านงบประมาณ

นโยบายและแผน

5. แบบฟอร์มขอตั้งปรับปรุงซ่อมแซม ปร. 9 หน้า

download
  • ด้านงบประมาณ

นโยบายและแผน

6. สรุปรายการซ่อมแซม

download
  • ด้านงบประมาณ