หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบ้านพักครู

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 09 พ.ย. 2016 5:06 pm
โดย วัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู นฐ. ๑๙๘๙ แบบกรมสามัญ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)