หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม บ้านพักครู

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 04 พ.ย. 2016 1:54 pm
โดย โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน )
โรงเรียนวัดไผ่หูช้างมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ ( บ้านพักครูเดี่ยว) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)