หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ บ้านพักครู

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 07 พ.ย. 2017 9:47 am
โดย โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ ( บ้านพักครูเดี่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)