หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 07 พ.ย. 2017 9:46 am
โดย โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ และ อาคารเรียน แบบ ๐๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)