หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แจ้งโอนเงินอุดหนุนภาคเรียน๒/๖๑ ครั้งที่๒ (๓๐%)

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 27 ก.พ. 2019 10:50 am
โดย การเงินพัสดุ
สพป.นฐ. ๒ โอนเงินอุดหนุนโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (๓๐%)
จำนวน ๒ รายการ โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป ของโรงเรียนในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับโอนตรงกับที่ได้รับจัดสรร พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
ส่ง สพป.นฐ. ๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ https://sites.google.com/site/financeandassetmanagementgroup/