หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แจ้งโอนเงินกรณีจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 11 ก.พ. 2019 4:45 pm
โดย การเงินพัสดุ
ตามที่โรงเรียนได้ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สพป.นฐ. 2 ดำเนินการเพื่อเบิก จ่าย เงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง นั้น บัดนี้กรมบัญชีกลางได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
แล้ว แต่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงินให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นฐ. ๒ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องติดตามใบเสร็จรับเงิน
พร้อมนำส่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด่วนhttps://sites.google.com/site/financeandassetmanagementgroup/