ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 กล่าวเปิดงานการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์สู่ความสำเร็จการบริหารการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้กล่าวเปิดงานการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์สู่ความสำเร็จการบริหารการจัดการสถานศึกษา การปฎิบัติงานในหน้าที่ตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   ณ โรงเรียนวัดทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เเละบรรยายสรุปผลสำเร็จการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดทัพหลวงเยี่ยมชมผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนวัดทัพหลวง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดทัพหลวง ถอดประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best  Practices : BP  ของโรงเรียนวัดทัพหลวง  นำเสนอผลการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์สู่ความสำเร็จการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 19 ท่าน  กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15 ท่าน  (ชมภาพเพิ่มเติม) (ภาพการศึกษาดูงานทั่วไป)