งานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย"

วันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 หัวข้อแก่นสาระ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเขาใจอันดี ระหว่างครู และครูกับประชาชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชมภาพเพิ่มเติม