โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริตและเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 20 ก.ย. 62 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม 

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  และศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสุจริต , โครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 21 ก.ย. 62 ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ ณ  ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  (ภาพ ร.ร.วัดตโปทาราม) (ภาพจาก ร.ร.วัดบุญสัมพันธ์ (ภาพศูนย์การเรียนรู็ฯ ของกองทัพเรือ)