การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมืองฯ จ.นครปฐม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับ "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนได้นำเสนอ Best Practice ในเรื่องที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษา  และประธานฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ที่มีผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ สพป.นครปฐม เขต 2,  ผู้บริหารและโรงเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประสานพลังร่วมชุมชนวิชาชีพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่   และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2562 (ภาพรับเกียรติบัตร

คลิ๊กภาพเพิ่มเติม