นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สพป.นครปฐม เขต 2  โดย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ และคณะให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.กมลมาลย์  ไชยศิริธัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มานิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร    การศึกษา จำนวน 5 ราย  ภาคเรียนที่ 1/2562  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2562 เมื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ให้นักศึกษานำเสนอผลการ  ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และได้บรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการของสพป.นครปฐม เขต 2 (ชมภาพเพิ่มเติม)