อบรมโครงการควบคุมภายในฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม  2562  สพป.นครปฐม  เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ  ได้ดำเนินการจัดอบรมการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      การบริหารจัดการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับสถานศึกษา  ระหว่างวันที่  1 – 2  สิงหาคม  2562   ณ  ห้องกิ่งทอง และ ห้องกิ่งดาว          โรงแรมเวล  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครปฐม   โดยมีดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผอ.สพป.นครปฐม  เขต  2  เป็นประธานในพิธีเปิด

ชมภาพเพิ่มเติม (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ)  (ระดับสถานศึกษา)