การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (5)

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุนนาค รร.เวล  อ.เมืองฯ จ.นครปฐม  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้คะแนน 100 คะแนน  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และเกียรติบัตรการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2561  พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ต่อจากนั้น ผอ.กลุ่ม/หน่วย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 4 ด้าน คือ การบริหารงานด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป   สุวรรณีย์  อินทร์แก้ว  ภาพ : ข่าว ภาพทั้งหมด