previous arrow
next arrow
Slider

วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในและภายนอก

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการทำงานแบบบูรณาการและเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วมสู่มาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง โปร่งใส เป็นธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพการศึกษา

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

038802
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
735
792
2810
31532
11369
14697
38802

Your IP: 54.242.25.198
2019-06-19 17:56