ติดต่อหน่วยงาน

สพป.นครปฐม 2

034-331123 034331793 
โทรสาร 034-332829
ผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2 111
หน้าห้อง ผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2 111
รองฯ จิระชัย ทีคำ 105
รองฯ ประชา วุฒิวัฒนานุกูล 121
กลุ่มอำนวยการ  108
กลุ่มบริหารงานบุคคล  104
กลุ่มนโยบายและแผน  114
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  118ชั้นบน 117ชั้นล่าง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 112
หน่วยตรวจสอบภายใน 103
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 106
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 119
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 110
ห้องประชุมริมน้ำ 107