ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
Slider

สพป.นครปฐม 2

034-331123 034331793 
โทรสาร 034-332829
ผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2 111
หน้าห้อง ผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2 111
รองฯ จิระชัย ทีคำ 105
รองฯ ประชา วุฒิวัฒนานุกูล 121
กลุ่มอำนวยการ  108
กลุ่มบริหารงานบุคคล  104
กลุ่มนโยบายและแผน  114
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  118ชั้นบน 117ชั้นล่าง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 112
หน่วยตรวจสอบภายใน 103
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 106
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 119
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 110
ห้องประชุมริมน้ำ 107

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในและภายนอก

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการทำงานแบบบูรณาการและเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วมสู่มาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง โปร่งใส เป็นธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพการศึกษา


ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ทำให้ระบบปฏิรูปการศึกษา ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งบุคลากร ทรัพยากร  ได้มีการ  เปลี่ยนแปลงหลอมรวมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาให้เป็นหน่วยเดียวกัน ทำให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด/อำเภอสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด /อำเภอเดิมต้องยุบเลิกไปและได้ประกาศจัดตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น มีจำนวน ๑๗๕ เขต ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ  โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำ หนดเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖บัดนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ เขต

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ มีหน้าที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

216440
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1068
1366
5801
203325
20747
21897
216440

Your IP: 18.232.51.247
2020-01-23 20:51