ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
Slider

สพป.นฐ.2 แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ค้างส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการ

ของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่ง สพป.นฐ.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2.แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ต.ค.62.pdf)รายละเอียด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์116 kB2019-11-20 03:362019-11-20 03:36

สพป.นครปฐม 2

034-331123 034331793 
โทรสาร 034-332829
ผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2 111
หน้าห้อง ผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2 111
รองฯ จิระชัย ทีคำ 105
รองฯ ประชา วุฒิวัฒนานุกูล 121
กลุ่มอำนวยการ  108
กลุ่มบริหารงานบุคคล  104
กลุ่มนโยบายและแผน  114
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  118ชั้นบน 117ชั้นล่าง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 112
หน่วยตรวจสอบภายใน 103
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 106
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 119
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 110
ห้องประชุมริมน้ำ 107

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในและภายนอก

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการทำงานแบบบูรณาการและเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วมสู่มาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง โปร่งใส เป็นธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

166942
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
521
1248
5505
155819
19613
31888
166942

Your IP: 34.204.203.142
2019-11-22 07:08