กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา เดือนมีนาคม 2562

กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 5 มี.ค. 2562    โรงเรียนวัดรางกำหยาด
วันที่ 6 มี.ค. 2562    โรงเรียนวัดตุ๊กตา
วันที่ 11 มี.ค. 2562  โรงเรียนบ้านห้วยกรด
วันที่ 12 มี.ค. 2562  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
วันที่ 26 มี.ค. 2562  โรงเรียนวัดเชิงเลน

*รายละเอียด ตามหนังสือที่ ศธ 04059/ส 4508 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2561 (แจ้งในระบบ AMSS++)

**ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ จัดส่งแผนปฏิบัติการก่อนวันเข้าตรวจล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ได้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน อาคาร ICT ชั้น 2
          (จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 หรือกรณีจัดทำเป็นปีงบประมาณ ให้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562)