การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 63

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ 63 โดยให้ที่ผู้ประสงค์ขอกู้ยื่นคำขอกู้ฯ ส่งถึง สพป.นครปฐม เขต 2 อย่างช้าภายในวันที่ 20 ก.พ.63 เท่านั้น  หากเลยกำหนดถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอกู้ยืมฯ รายละเอียดหน้าเว็บกลุ่มอำนวยการ