หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้างชั่วคราว

สพป.นฐ.2 ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562   ลูกจ้างชั่วคราวสามารถเข้าไปดาวโหลดเอกสารเพื่อใช้เป็นเอกสารแนบเรื่องยื่นภาษีประจำปี 

กับสรรพากร  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์