รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.นครปฐม เขต 2 ส่งรายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เม่ื่อวันที่ 26 ธ.ค. 62 มาเพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม ภายในวันที่ 16 ม.ค. 63 รายละเอียดหน้าเว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ