กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้
วันที่  18 พ.ย. 2562 (เช้า)  ร.ร.บ้านคลองบางกระจัน
                           (บ่าย)  ร.ร.วัดสำโรง
วันที่  19 พ.ย. 2562 (เช้า)  ร.ร.บ้านไผ่คอกวัว
                           (บ่าย)  ร.ร.บ้านไผ่ล้อม
วันที่  20 พ.ย. 2562          ร.ร.บ้านบางประแดง
วันที่  26 พ.ย. 2562          ร.ร.วัดวังน้ำขาว
วันที่  27 พ.ย. 2562          ร.ร.วัดไทร

ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการตรวจสอบ  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ  ดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจตามรายการเอกสารที่แจ้งตามหนังสือที่ ศธ 04059/ว4659 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
2. จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ให้หน่วยตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันเข้าตรวจ
3. จัดส่งไฟล์คำสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ ที่ e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.