ตอบสำรวจภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตร 38 ก. ข. และ ค.(1) ตอบแบบสำรวจภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ทางเว็ปไซต์ หรือ QR Code ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ต.ค. 62  ดูรายละเอียดที่กลุ่มอำนวยการ