ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ด้วย สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 4 ช่องทาง ดูรายละเอียดที่กลุ่มอำนวยการ