ประชาสัมพันธ์โครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก"

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครปฐม  แจ้งว่า โรงพยาบาลศุภมิตร จัดทำโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” โดยให้การรักษาผ่าต้อกระจกให้กับกลุ่มข้าราชการ ญาติสายตรง ข้าราชการบำเหน็จ - บำนาญ เพื่อลดอัตราการตายบอดและป้องกันไม่เกิดการตาบอด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วง  และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่กลุ่มอำนวยการ