รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ด้วย สนง.เลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62  ดูรายละเอียดได้ทีกลุ่มอำนวยการ