กลุ่มโรงเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา    
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน (2560)   
ประกาศ จัดตั้งกลุ่มโรงเรียน (2560)   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู   
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา   
คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มโรงเรียน (2558)   
ประกาศ จัดตั้งกลุ่มโรงเรียน (2558)