ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นครปฐม เขต 2

  อำนวยการ
  บริหารงานบุคคล
  นโยบายและแผน
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา