คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
สิงหาคม 2557 - 2560
1
นายทวีพล แพเรือง ประธานกรรมการ
2
นางดุจดาว โตบางป่า กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3
นางสาวสาลี วิบูลย์ชาติ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน
4
นายวิเชียร รุ่งทวีชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
5
นายธเนศ ปานอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6
นางสาวมณกาญจน์ ทองใย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
7
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
8
นายชำนาญ ทัดมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
9
นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการ