พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 25๖๑ ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒5๖๑ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 25๖๑ ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)     ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม       โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานมหกรรมฯ ต่อจากนั้น   นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑         ได้กล่าวรายงานในนามของเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพการจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์          ในด้านสุนทรียภาพ ทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา เพื่อให้ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีอื่นๆ หรือระดับนานาชาติต่อไป              สพป.นครปฐม เขต 1, สมพร  ตุ้มกูล, ศิลามล เทียนสมบัติ : ภาพ  พรนิภา สวัสดิ์พึ่ง : ข่าว    ชมภาพเพิ่มเติม