งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของน

 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู คณะกรรมการในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10- 12 คุลาคม 2561 ณ สถานที่สนามแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ มีทักษะในระดับคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประเมินค่า พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สมพร ตุ้มกูล          กำธร ศรีวราสาสน์ :ภาพ  พรนิภา สวัสดิ์พึ่ง : ข่าวชมภาพเพิ่มเติม