ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.  สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา   ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม        โดยนายสมบัติ  จันทร์มีชัย         ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้มอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการของ สพป.นครปฐม เขต 2 และวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานด้านวิชาการการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล          การบริหารงานด้านงบประมาณ และการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่ม         ทุกกลุ่ม/หน่วย สุวรรณีย์ อินทร์แก้ว : ภาพ   พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม