อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจร

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา        ณ ห้องประชุมโรงแรมปัตตาเวีย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม      ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา  สุวรรณีย์ อินทร์แก้ว : ภาพ  พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม