กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่  11  มิถุนายน  2561  เวลา  08.00  น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จัดกิจกรรมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  โดยมีนายสมบัติ  จันทร์มีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  และกล่าวคำปฏิญญาการเป็นข้าราชการที่ดี  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  รวมถึงกล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุวรรณีย์  อินทร์แก้ว, สมพร ตุ้มกูล : ภาพ  พรนิภา สวัสดิ์พึ่ง : ข่าว ชมภาพเพิ่มเติม