การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ที่ปฏิบัติงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย  และภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล      คณะกรรมการประเมิน  ได้แก่           นายมานพ  ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายไพศาล ปั้นแดน ผอ.สพป.สุพรรณบรี เขต 3 และนายทวีพล  แพเรือง อดีตผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 สุวรรณีย์   อินทร์แก้ว : ภาพ  พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว                 ชมภาพเพิ่มเติม