ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา      ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โดยนายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการบริหารและการจัดการศึกษาของ  สพป.นครปฐม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านวิชาการ  การบริหารงานด้านงบประมาณ และการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป โดยรองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย ต่อจากนั้นมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนางสาวสุวรรณีย์   อินทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป          กลุ่มอำนวยการ สุวรรณีย์ อินทร์แก้ว, สมพร ตุ้มกูล : ภาพ  พรนิภา สวัสดิ์พี่ง : ข่าว ชมภาพเพิ่มเติม